DĖL MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO NUO 2020 M. GRUODŽIO 9 D.

Vadovaudamasi Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. ADV-859 „Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo nuo 2020 m. gruodžio 9 d.“ :

1.Organizuoju Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos ugdymo procesą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas žemiau išvardintais būdais:

   1.1. Mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo programas 2020 m. gruodžio 14 d - sausio 3 d. laikotarpiu skelbiamos žiemos atostogos;

   1.2. Mokiniai, ugdomi pagal pagrindinio ugdymo programas, pritaikytas pagrindinio ugdymo ir individualizuotas pagrindinio ugdymo programas 2020 m. gruodžio 9 d. - gruodžio 22 d. laikotarpiu mokosi nuotoliniu (nekontaktiniu) mokymo būdu;

 

 

Visą dokumentą galite skaityti čia:

 

Dėl mokyklos veiklos organizavimo

organizavimas

Visą dokumentą galite skaityti čia:

Dėl švietimo švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS

1. N u r o d a u Savivaldybės švietimo įstaigose švietimo veiklas organizuoti ir vykdyti taip:

1.1. 2020 m. lapkričio 7–22 d. ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas vykdomas Savivaldybės ugdymo įstaigose kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
1.2. 2020 m. lapkričio 7–13 d. priešmokyklinis ir pradinis ugdymas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje (pastatas adresu: Jaunimo g. 2, Kupiškis) vykdomas nuotoliniu būdu; 
1.3. 2020 m. lapkričio 7–22 d. ugdymas Savivaldybės mokyklose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;
1.4. 2020 m. lapkričio 7–13 d. ugdymas Kupiškio mokyklos ,,Varpelis‘‘ specialiojoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, lavinamosiose klasėse ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėje vykdomas nuotoliniu būdu;
1.5. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas (išskyrus šio įsakymo 1.2 ir 1.4 papunkčiuose numatytus atvejus), teikiama ugdymo įstaigose kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus;
1.6. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, teikiama nuotoliniu būdu;
1.7. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje mokinių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių vertinimas stabdomas, kita švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu;
1.8. neformalusis vaikų švietimas Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre, Kupiškio meno mokykloje vykdomas nuotoliniu būdu;
1.9. neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.
1.10. Neformalųjį vaikų švietimą pagal neformaliojo vaikų švietimo programas:
1.10.1. mokyklų Ugdymo planuose numatytą neformalųjį vaikų švietimą teikti tokiu
būdu, kokiu organizuojamas mokinių ugdymas pagal formaliojo švietimo programas;
1.10.2. kitiems švietimo teikėjams – teikti nuotoliniu būdu visiems vaikams
(mokiniams) arba stabdyti.

Visą dokumentą skaitykite čia:

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

1. N u r o d a u 2020 m. lapkričio 3–8 d.:

   1.1. Savivaldybės švietimo įstaigose švietimo veiklas organizuoti ir vykdyti taip:
   1.1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
   1.1.2. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;
   1.1.3. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, teikiama ugdymo įstaigose kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus;
   1.1.4. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą) ir vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas, teikiama nuotoliniu būdu;     1.1.5. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vertinimas stabdomas, kita švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu;
   1.1.6. neformalusis vaikų švietimas Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre, Kupiškio meno mokykloje vykdomas nuotoliniu būdu;
   1.1.7. neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

   1.2. Neformalųjį vaikų švietimą pagal neformaliojo vaikų švietimo programas:
   1.2.1. mokyklų Ugdymo planuose numatytą neformalųjį vaikų švietimą teikti nuotoliniu būdu, išskyrus pagal pradinio ugdymo programą ugdomus mokinius;
   1.2.2. kitiems švietimo teikėjams – teikti nuotoliniu būdu visiems vaikams (mokiniams) arba stabdyti.

2. N u r o d a u 2020 m. spalio 26 – lapkričio 8 d. stabdyti vaikų stovyklų veiklą.

3. N u r o d a u:
   3.1. Vidaus administravimo skyriaus vedėjai Daivai Aleksandravičienei šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje, Facebook paskyroje;
   3.2. Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams paskelbti šį įsakymą įstaigų interneto svetainėse.

Visą dokumentą skaityti čia.