Mokyklos savivalda

MOKYKLOS TARYBA

Tėvai Mokytojai Mokiniai Šimonių seniūnijos darbuotojai
Audronė Buzienė Sandra Ratkutė Aida Černiūtė  Darius Koženiauskas
Brigita Gritėnienė Genovaitė Šukienė Miglė Buzaitė  Loreta Kručienė
Žydrūnas Šatkauskas Danutė Vizbarienė Rasa Gasiūnaitė
     
 

Mokyklos taryba renkama 2 metams atviru balsavimu. Ją sudaro 5-10 klasių mokinių, tėvų ir mokytojų lygiomis dalimis išrinkti atstovai (3+3+3). 5-10 klasių mokiniai atstovus į tarybą renka mokyklos mokinių parlamente, tėvai - visuotiniame tėvų susirinkime, mokytojai - mokytojų tarybos posėdyje. Išvykus tarybos nariui į jo vietą išrenkamas naujas tarybos narys. Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.
Mokyklos taryba - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams kas metai 2 (metų pabaigoje).

Mokyklos tarybos funkcijos


Mokyklos taryba vadovaujasi švietimo tikslais, mokykloje vykdomų švietimo programų paskirtimi ir mokyklos tradicijomis:

 · Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos programą, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką.