Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

1. N u r o d a u 2020 m. lapkričio 3–8 d.:

   1.1. Savivaldybės švietimo įstaigose švietimo veiklas organizuoti ir vykdyti taip:
   1.1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
   1.1.2. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;
   1.1.3. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, teikiama ugdymo įstaigose kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus;
   1.1.4. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą) ir vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas, teikiama nuotoliniu būdu;     1.1.5. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vertinimas stabdomas, kita švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu;
   1.1.6. neformalusis vaikų švietimas Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre, Kupiškio meno mokykloje vykdomas nuotoliniu būdu;
   1.1.7. neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

   1.2. Neformalųjį vaikų švietimą pagal neformaliojo vaikų švietimo programas:
   1.2.1. mokyklų Ugdymo planuose numatytą neformalųjį vaikų švietimą teikti nuotoliniu būdu, išskyrus pagal pradinio ugdymo programą ugdomus mokinius;
   1.2.2. kitiems švietimo teikėjams – teikti nuotoliniu būdu visiems vaikams (mokiniams) arba stabdyti.

2. N u r o d a u 2020 m. spalio 26 – lapkričio 8 d. stabdyti vaikų stovyklų veiklą.

3. N u r o d a u:
   3.1. Vidaus administravimo skyriaus vedėjai Daivai Aleksandravičienei šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje, Facebook paskyroje;
   3.2. Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams paskelbti šį įsakymą įstaigų interneto svetainėse.

Visą dokumentą skaityti čia.

Mokslo ir žinių diena

     Šiais metais rugsėjo pirmoji buvo kitokia. Naujuosius mokslo metus, tėveliai ir mokytojai pasitiko neįprastai - su apsauginėmis kaukėmis, laikydamiesi atstumų, dezinfekuodami rankas. Pandemija stipriai pakoregavo ir Rugsėjo pirmosios scenarijų. Šventė buvo rengiama mokyklos lauko klasėje visiems plačiai išsiskirsčius po teritoriją. Susirinkusius pasveikino mokyklos direktorė Laima Skėrienė, mokyklos tarybos pirmininkas Žydrūnas Šatkauskas, Šimonių bažnyčios klebonas Virginijus Taučkėla. Mažuosius savo draugus sveikino mokyklos dešimtokai. Mokytojai vaikus pasikvietė į klases, kur dalinosi vasaros įspūdžiais, planavosi mokslo metų, veiklas, aptarė nuotolinio darbo sunkumus.

Istorijos mokytoja Sandra Ratkutė

 

MININT EUROPOS KALBŲ DIENĄ

     Kiekvienais metais rugsėjo 26 d. minime Europos kalbų dieną. Šios dienos nepamiršo ir Šimonių mokyklos mokiniai. Šventės tikslas buvo papasakoti mokiniams apie kalbų mokėjimo svarbą, stiprinti kalbų mokymąsi. Šį kartą 2-4 klasių mokinukai piešė savo rankas, o ant jų užrašė pasisveikinimo būdus anglų ir lietuvių kalbomis. Taip pat kiekvienas pradinukas paaiškino, kodėl yra svarbu mokytis kalbų. Vyresnių klasių mokiniai surengė kelionę po Europos šalis. Jie ruošė pristatymus apie pasirinktą šalį, kuri jiems patiko labiausiai.

     Užsienio kalbų mokėjimas padeda labiau pasitikėti savimi bei suteikia galimybę pažiniti kitas šalis.

 

Anglų k. mokytoja Deimantė Vogulienė

 

Informacija dėl COVID-19

Mieli tėveliai,
 
Primename, jog negalima leisti į mokyklą vaikų, kuriems pasireiškia  ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai. Rekomenduojame neleisti vaiko į įstaigą ir tada, kai nors vienam šeimos nariui pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai.
Taip pat pridedame informacija tėvams, globėjams, rūpintojams, kaip elgtis susidūrus su COVID-19 liga.